ایستگاه بعد سبلان

روزها همه‌ش کابوسی تکرار می‌شه «تو مترو پاشم جام و بدم به یه پیرمرد و پیرمرده بزنه تو گوشم».