گاهی می‌روی و برمی‌گردی گاهی می‌روی و برنمی‌گردی گاهی اما جدی جدی برنمی‌گردی

غمگین؟!
نیستم،
فقط گاهی
مینی‌بوسی می‌شوم
آبی رنگ
آبی کمرنگ،
هر پسین
آدمها را سوار می‌کنم
میبرم عادل‌آباد
گاهی برمی‌گردم
 فقط گاهی