اعتراف

ما هیچکدوم از اعضای خانوادمون در طی تاریخ پادشاه یا رئیس جمهور نبوده. نهایتش عموی بابام یه‌کم شبیه چرچیل بود.