یادی از


آنانی که به سفر رفته‌اند؛ پیشترها؛ ولی به‌جایی نرسیده‌اند؛ هنوز.
گویی حتی قرارهم نیست برسند.