بد موقع بیدار شدی جوان

برای چندمین بار یک شب ساعت ۸ خوابیدم و روز ۲۴وم از یک ماه پاییزی بیدار شدم.

جغدها در شب هنوز بیدار
کرگدنهای زره‌پوش، گیاه‌خوار
و پشتِ گردنِ برخی دخترکان خالکوبی بود
کاش، خواب، پیوسته بود تا آن‌طرف سال
مثلا روز اول بهار
زمستان کِش‌داری پی رو داریم؛ زودگذر
بد موقع بیدار شدی جوان.