گوزنها


گاهی آدم حس میکنه سید رسول هنوزم زنده‌ست و یه جایی همین گوشه کنارا تکیه داده به دیوار و داره سیگار میکشه. چاقو دسته سفیدِ زنجانیشم تو جیبش.