این رواله

سکوت می‌کنند، بغض می‌کنند، می‌شکنند، محو می‌شوند و در انتها فراموش می‌شوند.
هیچ‌کدام هم دیده نمی‌شود.