آفرینش اشتباهی- یک


آخرین فناوری را که می‌توانم درک کنم رادیو‌ست و البته دوچرخه‌ی بیست و هشتِ رالی. من آدم نسلِ گجت و اپلیکیشن نیستم. من حتی هنوز نمیدانم که واقعا انگری‌بردز چیست. بارها گفته‌ام که از نظر زمانی دیر و از نظر مکانی اشتباه به‌دنیا آمده‌ام. حدودِ صدو نود‌ سال پیش تو ژنو یا وین؛ مثلا ایده‌ی بهتری بود که خدا (!) به آن توجه نکرد.