چیزوفرنی

بیشتر وقتها نگرانِ ازدست دادنِ چیزهایی هستیم که هیچوقت به‌دستشون نیاوردیم.