...

بعضی سه‌نقطه‌ها رو نباید پُرکرد. بعضی سه‌نقطه‌ها را باید یک نخ سیگار روشن‌کرد.