ممل مینی‌بوسی

یه وقتایی آدم دلش میخواد با این مینی‌بوس قدیمیا هستن که از شهرا میرن روستاها، سوار بشه از راه تبریز و ترکیه و بلغارستان و اتریش و آلمان و فرانسه بره مادرید.