از حالم اگر پرسیده باشی

اذانِ موذن‌زاده تو غروبِ جمعه ام.