تقویم این هفته ها -۱

شنبه‌ها خون جای بارون میچکه
یک‌شنبه‌ها هم خون جای بارون میچکه
دوشنبه‌ها هم که خون جای بارون میچکه. آی میچکه
سهشنبه‌ها هم که از قدیم خون جای بارون میچکیده
چهارشنبه‌ها بازم خون جای بارون میچکه
پنجشنبه‌ها. آه پنج‌شنبههای لعنتی. پنج‌شنبه‌ها صبر میکنن تا جمعه بشه یه‌جا خون به‌جا بارون بچکه.
اما جمعه‌ها. جمعه‌ها. جمعه‌ها. حتی دو سه برابر. حتی اگه نچکه.