اینکه یک

آدم امیدواریش زیاد نباشه نمیتونه خوب بنویسه. به نظر من این یک دروغه که میگن فلان نویسنده شاهکارِ هنریش رو در اوج ناامیدی نوشت. اصلا آدمای ناامید نمیتونن چیزی بنویسن. چه برسه به شاهکار. نمونه‌هاش زیاده اما اینم نیست که ناامید بوده. شاید بشه گفت حالش خوب نبوده. آدم ناامید عقیمه. شاید نه برای همیشه. اما حداقل از زمانی که ناامیده، عقیمه.

عقیم= نابارور!

ناامید= کسیکه امیدواری یا انگیزه یا سرخوشی‌هایش را بنا به دلایلی از دست میده. این دلایل ممکن است پیوسته و نسبی باشند؛ مثل گذر زمان. یا دلایل ناپیوسته و قطعی؛ مثلِ شکستِ عشقی یا درگذشتِ نزدیکان.