مکالمه‌ی دو نفری که باهاشون رفتم بیرون و داشتن در موردِ تاثیرِ فیلمِ ؛جداییِ نادر از سیمین؛ بر فرهنگ و هنر دنیا بحث میکردن. تموم که شد دیگه خودم نبودم من گاوِ مش حسن بودم. ولی با گوشهایِ کمی درازتر.