یه جا گفته شد ماهی قرمز نخرین.
طرف گفت "نه بخرین ماهی فروشا گناه دارن باید شب عیدی به خونوادشون نون بدن".
بله آقا جان. شما به جای ماهی، گل بخر مطمئن باش ماهی‌فروشه گلفروش میشه. نون خونوادشم در میاد.
ماهی‌فروش که ماهی‌فروش به دنیا نیومده. من و تو اون رو ماهی فروش کردیم.