فک ميکنم نوشتن تاثيرش از گفتن بيشتره واسه ھمينه که سعی ميکنم ھميشه بنويسم.
به اين توجه کنين.
"دوستت دارم، چشم سياهِ قشنگ، چون تو رفيق چکاوکھا ھستی".
فرض کنين اينو به شما ميگفتم. حتما ميخنديدين. الان که نوشتم زياد خنده دار نيست.
يه بار ديگه امتحان کنين لطفا.