ھمزاد من يک پسرک ھنديه که بعد از آب تنی تو رودخونه گل آلود يه وقتايی مياد يه چيزی مينويسه.
اون چی ميفھمه عشق چيه
به دل نگير غزلک