ھر روز صب سر ساعت 9 منشی دپارتمان يه دونه روزنامه وال استريت رو مياره ميزاره رو ميزم
تو 8 روز گذشته تو صفحه اولش حد اقل يه تيتر در مورد ايران بوده.
ملت تيتر سازی ھستيم