اگه ديدين يه نفری خيلی محکم و با اطمينان داره از يه چيزی که به نظر شما احمقانه مياد، دفاع ميکنه، بذارين خوش باشه چه کاريه به پرو پاش ميپيچين.