من تویِ آلبالو خشکه و لواشکِ ترش معنویت بیشتری میبینم تا خزئبلات جبران خلیل جبران و پائولو کوئیلو.