استادم از ايران ايميل زده و نوشته چيکار ميکنی و چرا خبری از شما نيست و احوالی از ما نميگيری.
جواب من عينا:
سلام و عرض ادب
ممنون از ايميل شما. احوالپرس شما ھستم نه از طريق ايميل که از طريق خيال، چرا که فی الحال تنھا مطاع باقيمانده در سبد ما خيالی است مبھم از ديارمان. چند وقتی ھست که درگير پروژه ای ھستم که تقريبا تمام روزھای کاری ھفته رو مشغولم. آخر ھفته ھا ھم به زيارت امامزاده رفته و به کبوترھا نان خشکی ميدھم.
به اساتيد و دوستان و وابستگان سلام برسانيد
به اميد ديدار