سگِ لوکِ خوش شانس یه "سور رئالیست" واقعی بود.
در حالیکه پدرِ پسرِ شجاع یه "خورده بورژوا" بود.

به اولی نزدیکترم