و بیشتر واسه ِ این متاسفم که نتونستم لحظات خوب و امیدوار کننده ای که داشتم رو با کسی تقسیم کنم.
غمگیناش واسه خودم.
زندگیه دیگه