"بیگانه" آلبر کامو کتاب کوچولویه که تو جیب جا میشه.
ولی داستانش دنیاست. مغز هم جا کم میاره.

[به هر آنچه امیدوارمان میکند؛ تعظیم میکنیم]