اصولا آدمی نیستم که سریع جواب یکی رو بدم. به دو دلیل
یکی اینکه بلد نیستم زود جواب بدم
دوم اینکه بعضی وقتا ارزششو نداره.

[روستایی هستم ولی سعی میکنم احمق نباشم]