پیرزنی دو سال پیش میخواست از روستامون بیاد شهر بره دکتر. رفتم دنبالش سوارش کنم.
گف ننه اگه من بشینم تو ماشینت کثیف میشه که.
اونوخ خیلی چیزا میخواسم بگم بهش ولی خوب فقط گفتم "ننه بشین فدا سرت".

این ننه های روستایی خُدان.