مصاحبه چنوقت پيش جواد رضويان با سايت سينما رو ميخوندم
ازش پرسيدن الگوی کاريت تو کمدی کيه؟
گفت وودی آلن.
خوبه باز اين الگو رو داره و اينطوری بازی ميکنه اگه مَسَلن الگوش لورل ھاردی بود چی ميشد.