بچه ھفتم يه خونواده افتادم که يه روز در اومد به مامانش گفت
"آخه ننه تو چی در مورد بچه دار شدن می دونی".