بعضيا بين انتخاب بد و بدتر، رفتن رو انتخاب ميکنن.
اونا ديگه بر نميگردن.