ترجيح ميدم اگه خواستن اعدامم کنن، تير بارون بشم. ھم فانتزی ھست، ھم اکشن، ھم ماجرايی، ھم وسترن.
اصلا تير بارون واسه خودش يه ژانر خاصيه