از آرزوی "بوسی و کناری با تو" فقط کناری بی تو به من رسيد اونم اون دورا خيلی دور. نزديکای بندر ارھوس اسکانديناوی.