ديدن دنيای بدون آلبالو خشکه و لواشک خيلی سخته.
از اون سختتر دنيای بدون موسيقيه
از ھمه سختتر ديدن از بين رفتن اخلاقه.
اخلاق رو گند بگيره ديگه نميشه زندگی کرد حتی با ھزار کيلو آلبالو خشکه
و لواشک وتمام دی وی دی ھای بتھوون