مرغای دريايی دريای اسکانديناوی خوشبخترين موجوداتن.
صبحونشونو شمال آلمان ميخورن و واسه ناھار ميان سواحل دانمارک عصرا ھم يه پارتی دارن جنوب سوئد.
آخر شب ھم برميگردن خونه ھاشون.
درمورد قيمت دلار و نفت و اينا ھم باھاشون حرف بزنی بھت ميخندن
ھيچکدومشون ھم سيگار نميکشن.