پیکان‌جوانان یه چیزی بود که یه نسل سرگردون رو که
هیچ نقشی تو حوادث قبلی نداشتن، از یه‌جایی سوارکرد و
وسط راهم پیادشون کرد.
اون نسل ماییم. نه قبلش و نه بعدش هیچ تاثیری نداریم انگاری.
فقط یه مقدار راه رفتیم. همین.