تا تو تهروون بودم مدل بالاترین غذایی که خورده‌م با رفقا رفته بودیم ساندویچ فری‌کثیف تو خیابون آپادانا. تازه جا پارک نبود من با ماشین دور زدم تا اونا رفتن ساندویچ‌و گرفتن اوردن رفتیم کنار پل سید خندون وایسادیم خوردیم. حالا برگردم به رفقا بگم من فرنچ‌فرایز خوردم خیلی گوشش بازه. همون سیب زمینی سرخ کرده بهتره.