کسانی هم هستن که گاهی وقتا میان الکی یه یادی میکنن و میرن.
باشه رفیق سلام و خداحافظ ما به همراه یه نخ سیگار همیشه براهه.
هر وقت خواستی بیا هروقتم خاستی برو.