مشکل من اینه که مدرنیته و سیستم گرایی آلمان، تفکرسازی فرانسه، دیزی سر صبح جمعه و چایی مامان دم کرده رو با هم میخوام