یه جمله ای رو دیوار یکی از رستورانای قدیمی شانزالیزه نوشته بود
به این مضمون "موسیقی بی تو را نمیشنوم، تحمل میکنم".
زبان حال من بود یجورایی غزلک.