خوشحالم معروف شدم.
امشب شهردار تو سخنرانی رادیویی از من تشکر کرد.
گفت: از همه اونهایی که ظرفای یه بار مصرف جدید رو تو کیسه زباله مخصوص میزارن تشکر میکنم.

آخه میدونین من همیشه ظرفای یه بار مصرفو تو کیسه جداگونه میزارم.