وقتی‌ از آلبر کامو پرسیدن شما تاتر و بیشتر دوس داری یا سینما او گفت "بدون تردید فوتبال"