دوستی گفت: تنهایی آدمها رو از دستی که تو آینه داره از خودش عکس می گیره می شه فهمید.
و من با تعظیم تایید کردم و گفتم دقیقا حتی نشونه های واضحتری هم هست