شایدم تو سال 2021 وودی آلن یه فیلمی بر اساس زندگی من ساخت.
فک کنم فیلم با این جمله از راوی شروع میشه:
(پسرک از ایران بود تو جوونیش تو 3 تا کنکور شرکت کرد هر سه تاش رتبش یک شد
بعضیا میگفتن این ریاضیدان بزرگی میشه. بعد یه روز اومد اروپا و بتاریخ 3 فوریه 2012 رفت پاریس.
هیچکی نمیفهمید اون چشه، فقط یه شب اومد به همسایه آپارتمان روبرویش گفت "شب بخیر همسایه" و رفت).
و ادامه فیلم یه فلاش بکه.