راستش 10 تا دونه مغز بادوم تو مشتم بود یه دونه یه دونه خوردم. تا شماره 9 خوب بود اما دهمیش تلخ بود.
داشتم فک میکردم که اگه 100 هم بود 100ومیش تلخ بود
البته زندگی تو خیلی چیزای دیگش هم همینطوریه.
اگه میدونستم آخر هر چیزی کجاست، یکی مونده به آخرش وامیسادیم و لذت میبردم