مویه‌ای در سه‌گاه

«کوسِ غارت زد فِـراقش گردِ شهرستانِ دل»