که حتی آخ هم ندارد


هرکسی دستِ‌کم یک غمی را دارد که هیچ دلیلی ندارد.