علی صفایی

سالِ دوم دانشگاه بودیم تو سمینارِ موسیقی کلاسیک، استاد در جوابِ سوالِ علی صفایی گفت برای پاسخ به این پرسش باید برگردیم به سالهای ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰ تو اتریش. علی صفایی هم دستشو گذاشت زیر چونش و خیره شد به استاد و رفت تو سالایِ ۱۸۵۰ تا ۱۸۶۰ تو اتریش. هنوزم بعد از ده ساله برنگشته...