ویژه

الکی رویِ من نوشته بودن "مخصوص ِ صادرات".
من تولید شده بودم تا به مصرفِ داخلی برسم.
الان دارم مصرف میشم.
بیاین اینم نشونش.  شیرِ آبِ گرم و سرد رو هم قاطی میکنم هرازگاهی.

مثلِ پاکتهای سیگارِ پنجاه‌و هفتِ ویژه، که مخصوصِ صادرات بودن اما کربلایی حسین میکشیدشون.