اخيرا تو خيابون که راه ميرم سرم و ميندازم پايين و تقريبا به ھيچی توجه نميکنم. آروم ھم قدم ميزنم.
فک کنم اون شخصيتی که ده سال پيش بھش فک ميکردم الان واقعی شده. فک کنم يه نشونه ھست.