يه خاطره ھم دارم واسه سال 1399 ھست.
پشت فرمون نشستم پشت چراغ قرمز چاراه خورشيدی تو ميرداماد.
ھيچ دخترک خيابونی نمياد اسفند دود کنه و پسرکی که شيشه ماشين رو تميز کنه.